Współsprawstwo – oszustwo kredytowe

Kara Grzywny

Grzywna jako kara samoistna

W polskim kodeksie karnym grzywna występuje na czele zawartego w art. 32 tej ustawy katalogu kar. Jest to kara pieniężna. Wymierza się ją w stawkach dziennych, w ilości od 10 do 540. Granice kwotowe jednej stawki to minimalna 10 zł, a maksymalna 2000 zł. Ustalając wysokość stawki dziennej sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od jej wykonania lub darowania albo od przedawnienia jej wykonania. Do grzywny nie znajduje zastosowania instytucja warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Dodatkowe zastosowanie grzywny

Grzywna może być orzeczona jako kara samoistna, ale również dodatkowa, wymierzona obok kary pozbawienia wolności orzeczonej w rozmiarze od roku do 15 lat. Sąd może orzec taką karę jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy ją w wyniku popełnionego przestępstwa osiągnął. Grzywna może być również orzeczona w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, jeżeli jej wymierzenie na innej podstawie nie jest możliwe. Granice wymiaru takiej grzywny są identyczne, jak przy grzywnie samoistnej.

Zastosowanie kary zastępczej

W przypadku nieuiszczenia grzywny lub bezskuteczności jej egzekucji sąd może zamienić ją na pracę społecznie użyteczną, przyjmując, że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi takiej pracy, z ustaleniem wymiaru jej godzin od 20 do 40 w stosunku miesięcznym.
Jeżeli jednak skazany nie podejmie się wykonywania pracy społecznie użytecznej sąd zastosuje zastępczą karę pozbawienia wolności, przyjmując, iż jeden dzień pozbawienia wolności odpowiada dwóm stawkom dziennym grzywny. Zastępcza kara pozbawienia wolności nie może przekraczać 12 miesięcy, jak też górnej granicy kary pozbawienia wolności przewidzianej za dane przestępstwo. Jeżeli za dany czyn nie grozi w ogóle kara pozbawienia wolności, to zastępcza kara nie może przekroczyć sześciu miesięcy pozbawienia wolności.

Warto zapamiętać:

Grzywna może być orzeczona jako kara samoistna, ale również jako kara dodatkowa obok kary pozbawienia wolności, czy w związku z zastosowaniem warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności.

frazy kluczowe: art 280 2 kk, rozbój kk, art 280 1 kk, 280 2 kk, 280 1 kk, kodeks karny art 280, kancelaria machowski, art 258 1 kk, przestępstwo rozboju, 280 par 2 kk

Related articles

Back to Top