Sprawstwo – art 280 kk

Moc prawna wyroku wydanego za granicą

Zgodnie z treścią art. 114 § 1 ustawy Kodeks karny, orzeczenie zapadłe za granicą nie stwarza stanu powagi rzeczy osądzonej wobec czynu, do którego może znaleźć zastosowanie polska ustawa karna. Zatem w wypadku, kiedy postępowanie karne zostało za granicą zakończone orzeczeniem, nie ma przeszkody, by wszcząć lub kontynuować postępowanie karne o ten sam czyn w Polsce.

Jeżeli za granicą została wymierzona sprawcy kara lub był on tam pozbawiony wolności (np. tymczasowo aresztowany), sąd zalicza wykonaną karę lub pozbawienie wolności na poczet kary. Zaliczenie to ma charakter obligatoryjny. Przy zaliczeniu należy uwzględniać różnice między karami znanymi polskiemu i zagranicznemu prawu karnemu, co – niekiedy – może być w praktyce trudne. Możliwe jest zaliczenie na poczet kary wykonanej za granicą kary innego rodzaju, np. można zaliczyć na poczet pozbawienia wolności wykonaną za granicą grzywnę.

Niedopuszczalne jest wszczęcie lub prowadzenie postępowania:

1) w wypadku, gdy zapadły za granicą wyrok skazujący został przejęty do wykonania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; chodzi tu tylko o wyrok skazujący, nie zaś o uniewinniający lub umarzający postępowanie karne;

2) gdy orzeczenie zapadłe za granicą dotyczy przestępstwa, w związku z którym nastąpiło przekazanie ścigania lub wydanie sprawcy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w tym wypadku chodzi o każde orzeczenie zapadłe za granicą, także uwalniające sprawcę od odpowiedzialności karnej;

3) gdy czyn został osądzony orzeczeniem jednego z międzynarodowych trybunałów karnych działających na podstawie wiążącego Rzeczpospolitą Polską prawa międzynarodowego; chodzi tu w pierwszym rzędzie o orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Karnego;

4) do orzeczeń sądów lub innych organów państw obcych, jeżeli wynika to z wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej.

W wypadku przejęcia do wykonania prawomocnego wyroku sądu obcego skazującego obywatela polskiego, sąd polski na nowo określa kwalifikację prawną czynu i podlegającą wykonaniu karę lub inny środek. Podstawą określenia podlegającej wykonaniu kary lub innego środka jest wyrok sądu państwa obcego, wykonana za granicą kara lub wykonany tam środek karny, okres rzeczywistego pozbawienia wolności za granicą, wreszcie kara grożąca za to przestępstwo w polskim prawie.

Warto zapamiętać:

okoliczność, że przepis nakazuje uwzględnianie różnic na korzyść skazanego, nie pozwala na zmianę wyroku na niekorzyść skazanego.

słowa kluczowe: kodeks karny art 280, kancelaria machowski, art 258 1 kk, przestępstwo rozboju, 280 par 2 kk, art 280 kk komentarz, maly swiadek koronny, zatarcie skazania z mocy prawa

Related articles

Back to Top