Mały świadek koronny

Kara ograniczenia wolności

Sprawcy ukarani tą karą nie zapełniają zakładów karnych, lecz zostają poddani odpowiednim obciążeniom na wolności. Na treść tej kary składają się trzy grupy obciążeń: zakaz zmiany miejsca stałego pobytu bez zgody sądu, wykonywanie pracy na cele społeczne, udzielanie wyjaśnień dotyczących przebiegu jej odbywania. Do dnia 1 lipca 2015 r., mogła ona być orzekana w rozmiarze od miesiąca do 12 miesięcy i była orzekana w miesiącach. Od dnia 1 lipca 2015 r., jej górna granica to ponownie 2 lata i może być orzekana w miesiącach i latach.

Na treść kary ograniczenia wolności składają się:

1) obowiązek wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne,

2) obowiązek pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego,

3) obowiązki:

a) wykonywania pracy zarobkowej, nauki, lub przygotowania się do zawodu,

b) powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

c) poddania się terapii uzależnień,

d) poddania się terapii w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,

e) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

f) powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

g) powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się pokrzywdzonego do tych osób.

4) potrącenie od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Gdzie wykonuje się karę ograniczenia wolności i jak wygląda procedura?

Karę ograniczenia wolności wykonuje się w miejscu zamieszkania lub zatrudnienia skazanego albo w niewielkiej odległości od tego miejsca, chyba że ważne względy przemawiają za wykonaniem kary w innym miejscu. Według przyjętej procedury sądowy kurator zawodowy po doręczeniu orzeczenia wzywa skazanego oraz poucza go o prawach i obowiązkach oraz konsekwencjach wynikających z uchylania się od odbywania kary. Określa także, po wysłuchaniu skazanego, rodzaj, miejsce i termin rozpoczęcia pracy, informując o tym organ gminy i podmiot na rzecz którego praca będzie wykonywana. Jeżeli skazany nie stawi się na wezwanie lub pouczony o prawach, obowiązkach i konsekwencjach związanych z wykonywaniem nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oświadczy kuratorowi, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy, kurator kieruje do sądu wniosek o orzeczenie kary zastępczej.

Rozwiązania dotyczące wykonywania kary ograniczenia wolności są elastyczne, możliwa jest przerwa oraz odroczenie wykonania tej kary. Na poczet kary ograniczenia wolności zalicza się okres tymczasowego aresztowania, jednakże w odróżnieniu od kary pozbawienia wolności jeden dzień aresztu odpowiada dwóm dniom ograniczenia wolności.

Warto zapamiętać:

w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może też zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę.

słowa kluczowe: mały świadek koronny, współsprawstwo, oszustwo kredytowe, art 280 kk, sprawstwo,art 258 kk, 280 kk, siewiec, art 280 par 2 kk

Related articles

Back to Top