Kodeks karny art 280 kk

Zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia

Czym jest zabór?

Istota zabronionego zachowania polega na zaborze, tzn. pozbawieniu pokrzywdzonego władztwa nad pojazdem. Przez zabór należy rozumieć wyjęcie pojazdu mechanicznego spod władztwa osoby nim władającej i objęcie go we własne władanie. Zabór ten ma być bezprawny, to znaczy bez żadnej do tego podstawy i bez zgody osoby władającej pojazdem.

Krótkotrwałe użycie

Znamieniem charakteryzującym omawiane przestępstwo jest „krótkotrwałe użycie”. Jego zastosowanie przez ustawodawcę miało pozwolić na odróżnienie tego przestępstwa od przestępstwa kradzieży, której istotą jest działanie w zamiarze przywłaszczenia pojazdu. „Krótkotrwałe użycie pojazdu” ma miejsce wówczas, gdy sprawca ma na celu chwilowe wykorzystanie użytecznych właściwości pojazdu do zaspokojenia własnych lub cudzych potrzeb. Chodzi tu o użycie pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a więc do przejażdżki, czy też do przemieszczenia się z jednego miejsca w drugie. Pojęcie „krótkotrwałe użycie” jest określeniem wartościującym. Oznacza ono taki okres zamierzonego czy zrealizowanego używania pojazdu, który na podstawie doświadczenia życiowego i obserwacji podobnych zdarzeń można określić jako trwający krótko. Chodzi tu o korzystanie z pojazdu w ciągu kilku godzin, a maksymalnie kilku dni. Nie ma natomiast znaczenia odległość, jaka w tym czasie została przebyta.

Pojazd mechaniczny

Przedmiotem czynu jest pojazd mechaniczny. Pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym jest każdy pojazd drogowy lub szynowy, napędzany umieszczonym w nim silnikiem, oraz maszyna samobieżna lub motorower.

Surowsza odpowiedzialność sprawcy

Ustawodawca przewidział także typ kwalifikowany przestępstwa zaboru pojazdu. Jego sprawcą może być tylko osoba dokonująca zaboru pojazdu. Znamionami, od których zależy surowsza odpowiedzialność sprawcy są sposób działania, tj. pokonanie zabezpieczenia pojazdu przed jego użyciem przez osobę nieuprawnioną i porzucenie pojazdu w stanie uszkodzonym lub w takich okolicznościach, że zachodzi niebezpieczeństwo jego utraty lub uszkodzenia albo jego części lub zawartości.

Karalność

Zagrożenie karne jest zróżnicowane w zależności od typu czynu zabronionego. W typie podstawowym sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W typie kwalifikowanym, gdy pojazd stanowi mienie znacznej wartości – czyn sprawcy zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, a gdy sprawca porzuca pojazd w stanie uszkodzonym lub w okolicznościach, w których grozi niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia pojazdu czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Warto zapamiętać:

Różnica pomiędzy omawianym przestępstwem, a kradzieżą polega na tym, że w przypadku kradzieży sprawca działa w celu przywłaszczenia.

słowa kluczowe: siewiec, art 280 par 2 kk, art 280 2 kk, rozbój kk, art 280 1 kk, 280 2 kk, 280 1 kk, kodeks karny art 280, kancelaria machowski

Related articles

Back to Top