Jak odzyskać zaległe alimenty

Dłużnikiem alimentacyjnym określa się osobę, która w wyniku wyroku wydanego przez sąd lub w wyniku ugody, ma obowiązek płacić alimenty, ale uchyla się od tego obowiązku. Przepisy prawa przewidują pewne działania, które mają na celu zmuszenie dłużnika do uregulowania zaległych świadczeń alimentacyjnych.

Osoba będąca opiekunem prawnym dziecka powinna zgłosić chęć podjęcia działań ponaglających wobec dłużnika. Także komornik, który opieszale lub nieskutecznie ściąga taki dług powinien zostać zgłoszony do gminy, a ta z kolei ma obowiązek zawiadomić o tym właściwy sąd anioły.

Jeżeli alimenty nie są płacone ze względu na brak jakichkolwiek dochodów, wówczas do obowiązków gminy należy zarejestrowanie dłużnika w urzędzie pracy z adnotacją, iż potrzebna jest pilna aktywizacja zawodowa takiego delikwenta. Wówczas nie może on wybrzydzać i wybierać pracy, która mu odpowiada – zobowiązany jest do podjęcia każdej zaoferowanej mu pracy.

W przypadku, gdy dłużnik będzie uniemożliwiał przeprowadzenie czynności wywiadu alimentacyjnego lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, czy też bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, odmówi przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, gmina złoży wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego oraz skieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Należy bowiem pamiętać, iż starosta takim osobom ma prawo zatrzymać dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem.

Related articles

Back to Top